Verduurzamingsadvies
voor u

Informatieplicht Energiebesparing

Voor de informatieplicht energiebesparing moet u eens in de 4 jaar aan het RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.

Of u moet rapporteren hangt af van de aard van de activiteiten op de locatie en het energieverbruik op de locatie per jaar.  De energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

De recente uiterste indieningsdatum voor de informatieplicht energiebesparing was 1 december 2023.

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing in?

Via de informatieplicht energiebesparing rapporteert u altijd over uw gebouwmaatregelen (Gebouw). Denk daarbij bijvoorbeeld aan de isolatie van de gebouwschil.

Rapporteert u over de activiteitsgebonden maatregelen, zoals energiezuinige productkoeling of efficiëntie elektromotoren? Dan moet u rapporteren via de informatieplicht energiebesparing over Faciliteiten en Processen.

Als uitgangspunt voor uw rapportage gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Op deze lijst staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Per erkende maatregel geeft u aan of:
• U die wel of niet heeft uitgevoerd;
• U een alternatieve maatregel heeft uitgevoerd.

Wat doet u als het gebouw Energielabel A++ of A+++ heeft?

Heeft uw gebouw, afhankelijk van de gebruiksfunctie, energielabel A++ of A+++ of beter? Dan voldoet u aan de voorgenomen wettelijke eindnorm (Renovatiestandaard) voor utiliteitsbouw in 2050. Dat geeft u in uw informatieplicht energiebesparing rapportage aan.

Wie is verantwoordelijk voor de rapportage?

De zogenoemde drijver (verhuurder/eigenaar) van de inrichting is nu nog formeel verantwoordelijk voor het indienen van de rapportage voor de informatieplicht energiebesparing. Dit blijft zo tot de volgende uiterste indieningsdatum van 1 december 2027 voor alle inrichtingen die op 1 december 2023 een informatieplicht energiebesparing hadden. De reden hiervoor is dat er overgangsrecht van kracht werd bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet (op 1 januari 2024).

Wanneer rapporteert u als drijver niet?

Vanuit de energiebesparingsplicht - het uitvoeren van de maatregelen - is de eigenaar van het gebouw, tenzij contractueel anders is afgesproken, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gebouwmaatregelen. De organisatie die de activiteiten uitvoert (huurder/gebuiker van het gebouw), heeft de energiebesparingsplicht voor de activiteitgebonden maatregelen. Hoewel wettelijk gezien de drijver de informatieplicht energiebesparing rapportage moet indienen, ligt het voor de hand dat degene die de maatregelen uitvoert ook de rapportage hierover indient.

Voor sommige bedrijfstakken is het logischer dat de gebouweigenaar óók de informatieplicht energiebesparing rapportage indient voor de activiteitgebonden maatregelen van zijn huurder(s). Dit als er zeer beperkt sprake is van activiteitgebonden maatregelen. Het betreft vooral voor bedrijfstakken waarvoor de gemeente onder de Omgevingswet de (milieu)regels bepaalt. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren of winkels.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie over Informatieplicht Energiebesparing of Project Support Informatieplicht Energiebesparing nog vragen voor uw bedrijf, instelling of opdrachtgever, dan kunt hiervoor gemakkelijk contact opnemen middels het contactformulier en met het hierbij genoemde telefoonnummer en/of email. U kunt ook gebruikmaken van het aanvraagformulier voor het aanvragen van een dienst of interim.

[bron: RVO] 

E-mailen
Bellen