Verduurzamingsadvies
voor u

Onderzoeksplicht energiebesparing

Locaties met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m³ aardgas(equivalent) hebben mogelijk een onderzoeksplicht energiebesparing. De onderzoeksplicht energiebesparing is verbonden aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bbl).

U diende uw rapportage Onderzoeksplicht energiebesparing uiterlijk 1 december 2023 in te dienen.

Wanneer heeft u een onderzoeksplicht energiebesparing?

Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u daar eens in de 4 jaar over rapporteren.
Dit moet u doen volgens de onderzoeksplicht energiebesparing en/of de informatieplicht energiebesparing.

Een onderzoeksplicht energiebesparing geldt voor locaties van bedrijfstakken:

  • Waarvoor onder de Omgevingswet het Rijk de milieuregels bepaalt (milieubelastende activiteit);
  • Met een jaarlijks energieverbruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m³ aardgas(equivalent).

De bedoeling is dat u uw productieprocessen en -installaties, en bijbehorend energieverbruik in kaart brengt. U maakt (of laat deze maken) daarover een analyse om de kosteneffectieve energiebesparende maatregelen en CO²-uitstoot reducerende maatregelen te identificeren.

Ook dient u voor de maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder een uitvoeringsplan aan te leveren. U geeft aan hoe u structurele energiezorg in uw organisatie geborgd heeft. En u geeft ook de al uitgevoerde maatregelen over de periode van 4 jaar op.

De onderzoeksplicht en EED-auditplicht

Naast de onderzoeksplicht kunt u ook te maken krijgen met een Europese rapportageverplichting volgens de Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED). Grote ondernemingen moeten elke 4 jaar een energie-audit uitvoeren en hierover aan het RVO rapporteren. Dit is de EED-auditplicht.

De EED-auditplicht is een Europese verplichting voor ondernemingen die niet onder het midden- en kleinbedrijf (MKB) vallen. Deze ondernemingen moeten eens in de 4 jaar uitzoeken welke kosteneffectieve energiebesparende maatregelen (voor gebouwen, processen en zakelijk vervoer) zij kunnen uitvoeren. Deze kosteneffectiviteit bepalen we met de baten en lasten van een maatregel over de hele levensduur (levenscycluskostenanalyse).

Valt uw locatie onder de energiebesparingsplicht? Dan moet u eens in de 4 jaar rapporteren over welke maatregelen u heeft uitgevoerd door de onderzoeksplicht energiebesparing en/of de informatieplicht energiebesparing. Hoe u moet rapporteren hangt af van:

  • De aard van de activiteiten op de locatie;
  • Het energiegebruik op de locatie per jaar.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie over Project Support Onderzoeksplicht Energiebesparing voor uw bedrijf, instelling of opdrachtgever nog vragen, dan kunt hiervoor gemakkelijk contact opnemen middels het contactformulier en met het hierbij genoemde telefoonnummer en/of email. U kunt ook gebruikmaken van het aanvraagformulier voor het aanvragen van een dienst of interim.

[bron: RVO]

E-mailen
Bellen