Verduurzamingsadvies
voor u

Energiebesparingsplicht

Bedrijven en instellingen zien de voordelen van een energiezuinige bedrijfsvoering. En dat is niet zo vreemd, want energiebesparing is goed voor het concurrentievermogen. Vaak leveren investeringen in energiebesparende maatregelen substantiële kostenbesparingen op.

Een duurzame en betrouwbare energievoorziening is van levensbelang voor de Nederlandse samenleving. Daarom voert de Rijksoverheid een actief energiebeleid en sloot het eind 2013 het Energieakkoord.

Energieakkoord

Het Energieakkoord staat voor duurzame groei, waaraan ruim 40 organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties, zich verbinden. In het akkoord staan afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.

De afspraken moeten een betaalbare en schone energievoorziening opleveren. Ook werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten is de inzet van het akkoord.

Om stappen te zetten op weg naar een energieke samenleving is samenwerking tussen overheid en marktpartijen een vereiste. Samen met een forse investering in energie-innovatie, energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking. Verduurzamen als gezamenlijke missie van overheid en samenleving!

Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u daar eens in de 4 jaar over rapporteren. Dit moet u doen op grond van de:

Informatieplicht energiebesparing (uiterste indien datum was 31-12-2023)

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de informatieplicht energiebesparing  van de energiebesparingsplicht. De informatieplicht energiebesparing  geldt voor locaties van bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) gebruiken.

Aparte plicht voor activiteiten en gebouw(en)

De energiebesparingsplicht is onder de Omgevingswet opgenomen in twee besluiten:

  1. De energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gaat over de milieubelastende activiteiten op een locatie (onderzoekplicht energiebesparing).
  2. De energiebesparingsplicht uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gaat over de gebouwen op een locatie, gebruiksfuncties geheten (informatieplicht energiebesparing). Bijvoorbeeld een winkel- of kantoorfunctie 

Hoe geeft u invulling aan de energiebesparingsplicht?

U kunt invulling geven aan de Energiebesparingsplicht door het uitvoeren van één van onderstaande mogelijkheden:

  • U voert alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit, óf
  • U voert alle toepasbare maatregelen van de Erkende Maatregelenlijsten (EML) voor energiebesparing uit.

Onderzoekplicht energiebesparing (indien datum was 01-12-2023)

Locaties van bedrijfstakken waarvoor het Rijk de milieuregels bepaalt (met een milieubelastende activiteit uit het Bal) én met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m³ aardgas(equivalent) hebben een onderzoeksplicht energiebesparing. Voor deze locaties geldt de Erkende Maatregelenlijsten (EML) niet.

EED auditplicht (aanstaande indien datum 31-12-2024)

Naast de energiebesparingsplicht kunt u ook te maken krijgen met een Europese rapportageverplichting op grond van de Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED). Grote ondernemingen moeten iedere vier jaar een energie-audit uitvoeren en hierover aan RVO rapporteren. Dit is de EED auditplicht.
De EED auditplicht is een Europese verplichting voor ondernemingen die niet onder het midden- en kleinbedrijf (MKB) vallen. Deze ondernemingen moeten eens in de vier jaar onderzoeken welke kosteneffectieve energiebesparende maatregelen (voor gebouwen, processen en zakelijk vervoer) zij kunnen uitvoeren.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie over de energiebesparingsplicht nog vragen, dan kunt hiervoor gemakkelijk contact opnemen middels het contactformulier en met het hierbij genoemde telefoonnummer en/of email. 

[bron: RVO]

E-mailen
Bellen