Verduurzamingsadvies
voor u

Kwaliteitsborger

Een kwaliteitsborger is één van de spelers in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Een kwaliteitsborger is een onpartijdig, onafhankelijke private kwaliteitsborgingspartij die toeziet op de kwaliteit van een bouwwerk. Dat kunnen bouwwerken zijn als nieuwbouw, verbouw bestaande bouw of renovatie. Samen met de opdrachtgever, de bouwer en de gemeente (bevoegd gezag) borgen kwaliteitsborgers de kwaliteit van deze bouwwerken. Een kwaliteitsborger is zoals gezegd een private kwaliteitsborgingspartij, een bedrijf. Medewerkers die bij zo'n private kwaliteitsborgingspartij werkzaam zijn worden ook kwaliteitsborger, kwaliteitsborgtoetser, bouwplantoetser of controleur genoemd.

De kwaliteitsborger gaat te werk volgens een gecertificeerd toetsingtool, een zogenoemd ‘instrument’. De werkwijze is veel intensiever en grondiger. Bovendien is het voor iedereen veel duidelijker wat er precies wordt gedaan.
Het doel is om na de bouw een verklaring te geven dat er een ‘gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het gerealiseerde bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit 2012’, sinds 1 januari 2024, de Bbl.

Om dit doel te bereiken werkt een kwaliteitsborger met een technische risicoanalyse en een borgingsplan waarbij de aandacht bij deze inspecties zich richten op de volgende aspecten:

  • Algemeen bouwkundige;
  • Constructieve veiligheid;
  • Brandveiligheid;
  • Bouwfysica en Milieu (o.a. BENG);
  • Technische installaties (E&W-installaties).

Technische risicoanalyse en borgingsplan

In de technische risicoanalyse legt de kwaliteitsborger vast waar de risico’s van het bouwwerk zitten ten opzichte van de eisen in het bouwbesluit evt. in combinatie met private eisen. Op basis van de technische risicoanalyse wordt er een borgingsplan opgesteld. Hierin staat welke maatregelen er genomen dienen te worden om de gestelde risico’s te mitigeren (voorkomen). Hieruit worden toetslijsten opgesteld.  Tijdens de bouw (inspectie) worden deze punten op voorgestelde wijze vastgelegd. Voornamelijk door de bouwer zelf, maar in een aantal gevallen doet de kwaliteitsborger dit zelf.

Zowel de bouwer als de kwaliteitsborger kunnen een technische risicoanalyse en het borgingsplan maken. De bouwer is zelf zeer goed in staat om een technische risicoanalyse te maken en een bijbehorend borgingsplan. Wel zal de kwaliteitsborger deze altijd moeten verifiëren. De kwaliteitsborger is eindverantwoordelijk en mag als enige de technische risicoanalyse en het borgingsplan goed keuren conform het gebruikte instrument.

Kwaliteitsborgers moeten gecertificeerd zijn voor een of meerdere instrumenten om als kwaliteitsborger te kunnen optreden. Het instrument is een vastgestelde werkwijze. Het bepaalt op welke manier er toezicht is op de kwaliteit van het bouwwerk. Het is gebaseerd op risicogestuurd werken. Instrumenten die zijn goedgekeurd kunnen door kwaliteitsborgers worden gebruikt.

Uiteindelijk vormen de technische risicoanalyse, het borgingsplan en met de vastgelegde toetspunten de basis voor de kwaliteitsborger om een verklaring af te geven dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het bouwwerk voldoet aan het bouwbesluit. Indien dit niet zo is, zal deze verklaring niet afgegeven worden. In dat geval wordt er een verklaring afgegeven dat niet voldaan is aan het bouwbesluit, met daarin aangegeven de redenen waarom de verklaring niet afgegeven kan worden.

Kwaliteitstoetser

Voor uw bouwwerken kan ik ondersteuning bieden (detachering) als kwaliteitsborgtoetser met Project Support voor:

Heeft u naar aanleiding van deze informatie over of  kwaliteitsborgtoetser voor Project Support nog vragen, dan kunt hiervoor gemakkelijk contact opnemen middels het contactformulier en met het hierbij genoemde telefoonnummer en/of email. U kunt ook gebruikmaken van het aanvraagformulier voor het aanvragen van een dienst of detachering.

E-mailen
Bellen